regnskabs udkast 2018

Udkast_Årsrappor 2018_Nordjysk Tandlægeforening

Generalforsamling 1/10-2019

Indkaldelse til generalforsamling i Nordjysk tandlægeforening

Tirsdag den 1/10 klokken 19.30

Hotel Scheelsminde

Scheelsmindevej 35

9200 Aalborg

 

Vi starter med fælles spisning klokken 18.00.

Husk derfor tilmelding senest tirsdag den 24/9 på foreningen mail; nordtand@gmail.com

Der vil ved tilmelding ikke komme tilmeldingsbekræftelse.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent vi foreslår Maibritt Jensen
 2. Formalia. Herunder udpegning af stemmetællere
 3. Årsberetning ved Martin Bagger
 4. Særlige emner. Herunder diskussion af forslag til ændringer i Tandlægeforeningens vedtægter (se bilag som er udsendt), og diskussion af udkast til Tandlægeforeningen vision 2026. Input til kommende overenskomster.
 5. Ønskes andre emner debatteret, kan de indsendes inden generalforsamlingen.
 6. Godkendelse af regnskab fra 2018 (dette er udsendt).
 7. Budget. Herunder fastlæggelse af kontingent og honorarer for 2019
 8. Valg af formand. Martin Bagger modtager genvalg
 9. Valg til bestyrelse og repræsentanter til TF’s repræsentantskabFrank Sloth modtager genvalgLars Enevoldsen modtager genvalgPia Clemmensen modtager genvalgAnne Marie Bützau modtager ikke genvalg
 10. Sunny Khaleque er villig til valg
 11. Susanne Egtoft  modtager genvalg
 12. Julie Christiansen modtager genvalg
 13. Per Gaunø modtager genvalg
 14. Troels Barkholt modtager genvalg
 15. Valg af repræsentanter til:EUU (Efteruddannelsesudvalget), Pia Clemmensen er villig til genvalgPATU (Privatansatte Tandlægers Udvalg).
 16. Valg til PATU foregår ligesom valg til OATU og KEU i lige år. Der er således ikke valg til PATU i år, men da Annne Marie Bützau har valgt at trække sig, og da der ikke er valgt en suppleant, har vi behov for at udpege en ny repræsentant.
 17. SUU (Sundhedsudvalget), Hanne Jørgensen er villig til genvalg
 18. Valg af 2 kritiske revisorer
 19. Evt

 

Kursus opfordring fra Dental college

På vegne at dental college deler vi hermed deres link til efterårets kurser

Kurser hos TECHCOLLEGE Dental 2019

Kursustilbud

Forårsmøde i Dansk Parodontologisk Selskabs møder til jeres medlemmer.

 

Forårsmødet afholdes i år også i Aalborg
Tema: Endo-Periodontal Lesions

Foredragsholder: Dr. Henrik Dommisch, Professor,
Department of Periodontology and Synoptic Dentistry, Charité Universitätsmedizin Berlin

(mødet foregår på engelsk – CE-point: 4)

 Fokusmøde i Aalborg – Onsdag, den 8. maj kl. 17:00 – 19:00 på Radisson Blu, Limfjord Hotel

Tema: Klassificering af parodontitis
(mødet foregår på dansk – CE-point: 4)

Foredragsholder: Rodrigo Lopez, professor og sektionsleder
Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

 

I forbindelse med mødet serveres en sandwich.

 

Early-bird – pris for medlemmer kr. 500  / Pris for ikke-medlemmer kr. 800
Ordinær pris for medlemmer kr. 800 / Pris for ikke medlemmer kr. 1.100

Tilmelding via www.periodont.dk

 

Godkendt regnskab 2017

2017_Årsrapport_Nordjysk_Tandlægeforening

Referat fra generalforsamling 2018

Hermed referat fra den afholdte generalforsamling 2018

GF region nord referat 2018

Kursus for hele teamet 29/5-2018

 

Kursus for hele teamet med Henrik Leslye

Tirsdag den 29/5 holder Nordjysk Tandlægeforening kursus for hele teamet i Aalborg kongres og kulturcenter. Emnet er kommunikation på arbejdspladsen. Både mellem ledelse og ansatte, men også mellem personale og patienter.

Foredragsholder er Henrik Lesley.

Henrik Leslye er erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver og kendt som en engageret og humoristisk formidler med en direkte facon. Hans specialer er indenfor positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation. Du får den nyeste viden indenfor feltet, masser af inspiration og en lang række konkrete værktøjer. Og blot fordi der er forskning bag, behøver det jo ikke være en videnskab at bruge.

Henrik Leslyes foredrag engagerer, underholder og begejstrer samtidig med at deltagerne får masser af ny viden, inspiration og en fyldt værktøjskasse på baggrund af den nyeste videnskabelige forskning. Og der er altid helt konkrete bud på, hvordan det hele anvendes i praksis.

Vi starter med lidt lækkert tapas klokken 17.30. Vi tager kaffe og kage med ind i foredragssalen, hvor Henrik Lesley starter klokken 18.30. Vi slutter klokken 21.00.

Pris pr deltager; kr 500,-

Tilmelding sker på nedenstående link, men er først gyldigt når der er indbetalt kursusgebyr på vores bankkonto 3702 3702427878. Husk angivelse af navn og deltagerantal. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 22/5

Tilmelding

regnskab 2016

Udkast årsrapport 2016 NTF

Generalforsamling Nordjysk tandlægeforening dagsorden 2

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordjysk Tandlægeforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.30 på Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kredsbestyrelsens årsberetning
 3. Særlige emner
 4. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningen og overførelse af formuen til Region 5: Region Nordjylland
 5. Godkendelse af regnskab for 2016
 6. Forelæggelse af budget for 2018
 7. Valg til kredsbestyrelsen, herunder formandsvalg
 8. Valg af repræsentanter til lokale udvalg frem til 31. december 2018
 9. Valg af to kritiske revisorer
 10. Eventuelt

Ad punkt 3.: Forslag til under dette punkt sendes til Martin Bagger

Ad punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at kredsforeningen nedlægges og at formuen overføres til Region 5: Region Nordjylland. Efter de af Tandlægeforeningen vedtagne overgangsregler vil dette ske med virkning fra 31. december 2018.

Bestyrelsen foreslår, at kredsforeningen reelt nedlægges den 31. december 2017, og at aktiviteterne overgår til Regionen fra dette tidspunkt. Det foreslås, at formuen overføres til Region 5. Det foreslås endvidere at der vælges en bestyrelse til at forestå afvikling af kredsforeningen, udarbejdelse af regnskab og overførsel af formue, jf. pkt. 7.

Ad punkt 5: Regnskab for 2016 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Ad punkt 6: Budget for 2018 på hjemmesiden en uge inden generalforsamling. Som det fremgår, foreslår bestyrelsen, at aktiviteterne i 2018 gennemføres via Region 5.

Ad punkt 7.: Bestyrelsen foreslår, at den nye regionsbestyrelse vælges til afvikling af kredsforeningen.

Ad. Punkt 8.: Bestyrelsen foreslår at den nyvalgte bestyrelse vælges til af fortsætte driften

 

Generalforsamling 3/10-2017 kl 18.00 på Schelsminde

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Region 5, Region Nordjylland. Generalforsamlingen afholdes  tirsdag den  3. oktober  2017 kl. 19.30 – med forudgående spisning kl. 18.00 – på Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV. Tilmelding senest 25/9-2017 på nordtand@gmail.com

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Særlige emner
 4. Godkendelse af regnskab for 2016
 5. Forelæggelse af budget for 2018
 6. a) Fastsættelse af regionsforeningskontingent
 7. b) Fastsættelse af honorarer
 8. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningen under regionen
 9. Forslag om navn: Region Nordjyllands Tandlægeforening
 10. Valg af formand.
 11. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
 12. Valg til TF’s repræsentantskab
 13. Valg af medlemmer og suppleanter til TF-udvalg og regionale udvalg
 14. Eventuel indstilling af medlemmer til følgende udvalg: TF’s Forskningsudvalg (FORSKU), Praksisforsikringsudvalget (PFU) og Tandskadeankenævnet I og II (TSAN)
 15. Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
 16. Eventuelt

 

Bemærk, at der efter afslutningen af generalforsamlingen vil være en kortere pause, hvorefter der afholdes generalforsamling i kreds 7 på samme adresse, jf. den udsendte indkaldelse hertil. 

Ad punkt 2: beretning afgives mundtlige

Ad punkt 3.:  bestyrelsen eller andre kan ønske særlige punkter drøftet.  Der kan herunder også fremlægges forslag til ændringer i standardvedtægterne for regionsforeningen, der dog først kan træde i kraft efter vedtagelse på næste HGF.

Ad punkt 4: Regnskab for 2016 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamling.

Ad punkt 5: Budget for 2018 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for regionsforeningen for 2018: fremgår af budget

Bestyrelsen foreslår følgende honorering af formand og evt. næstformand: fremgår af budget

Ad punkt 6: Bestyrelsen foreslår, at de aktiviteter, der hidtil har ligget i kredsforeningen, fremadrettet placeres i regionsforeningen. Bestyrelsen foreslår derfor, at Nordjysk Tandlægeforening nedlægges med virkning fra den 1. januar 2019. Bestyrelsen foreslår endvidere, at al praktisk aktivitet i kredsforeningen ophører allerede den 31. december 2017.

Ad punkt 7.: Bestyrelsen foreslår, at Region 5: Region Nordjylland får navnet: ”Region Nordjyllands Tandlægeforening ”.

Ad. Punkt 8.: Bestyrelsen foreslår Martin Bagger

Ad punkt 9: Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 8 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår Troels Barkholt, Pia Clemmensen, Susanne Egtoft, Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen, Frank Sloth, Anne Marie Bützau, Per Gaunø Jensen.

Suppleanter:

Ad punkt 10: Region 5: Region Nordjylland har 6 repræsentanter på HGF. Bestyrelsen foreslår Martin Bagger, Troels Barkholt, Pia Clemmensen, Susanne Egtoft, Frank Sloth og Anne Marie Bützau.

Suppleanter: Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen, Per Gaunø Jensen.

Ad punkt 11: Der skal vælges medlemmer til følgende udvalg:

 • 1 medlem og 1 suppleant til hhv. KEU, PATU og OATU valgt af og blandt medlemmerne af de pågældende segmenter. (Valgene sker normalt i lige år, jf. TF’s vedtægter, § 26, stk. 2. Valget gælder derfor kun til generalforsamlingen i 2018, hvorefter valg gælder for 2 år)
 • 1 medlem TIL SUU OG EUU for 1 år, jf. TF’s vedtægter, § 34.